• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy

  • pomieszczenia pracy,

  • stanowiska pracy (maszyny i urządzenia stosowane na stanowiskach oraz ergonomia stanowisk pracy),

  • sposób wykonywania pracy przez pracowników (bezpiecznych metod wykonywania pracy i znajomości przepisów oraz zasad bhp, instrukcji bhp na stanowiskach pracy),

  • stosowane technologie (maszyny i urządzenia oraz źródła zagrożeń w środowisku pracy).

  (Audyt, ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrole kompleksowe, dorywcze i tematyczne).

  Wszystkie kontrole zakończone są protokołem pokontrolnym obejmującym stan rzeczywisty, nieprawidłowości oraz propozycje sposobu poprawy warunków.

 • Szkolenia BHP

  • wstępne,

  • okresowe,

  • ochrony przeciwpożarowej,

  • udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej.

  Przeprowadzane dla pracowników na stanowiskach:
  • administracyjno-biurowych,

  • robotniczych,

  • osób kierujących pracownikami,

  • pracodawców.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

  Wszystkie szkolenia przeprowadzane są przy zastosowaniu urządzeń wizualizujących wzbogacających wyobrażenie słuchacza na omawiany temat, zakończone egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz potwierdzone wydanym zaświadczeniem o przebytym szkoleniu.

 • Opracowywanie dokumentacji BHP

  • oceny źródeł zagrożeń na stanowiskach pracy (ocena ryzyka zawodowego),

  • ocena minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

  • opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,

  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie bhp,

  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i w drodze do i z pracy,

  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

  • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych, czynników niebezpiecznych,

  • tworzenie wewnątrzzakładowych aktów prawnych - Regulamin Pracy, Regulamin wynagrodzenia, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.,

  • sporządzanie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

 • Zgłaszania firm do rejestru Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Państwowej Straży Pożarnej

 • Uczestniczenia w posiedzeniach i pracach komisji bhp w zakładach pracy, opiniowania podejmowanych działań w ramach komisji bhp

 • Pomoc w realizacji Nakazów, Wystąpień i Decyzji wydawanych przez organy nadzoru administracji państwowej nad warunkami pracy tj. PIP i PIS, PSP.


Oferta cenowa przedstawiania jest indywidualnie dla każdego klienta i zależna jest od rodzaju wykonywanych czynności (stała współpraca premiowana jest rabatami).


DBAMY PRZEDE WSZYSTKIM O DOBRO NASZYCH KLIENTÓW I ICH ZADOWOLENIE Z WYKONYWANYCH I POWIERZONYCH NAM ZADAŃ